Provozní řád

Provozní řád

STARS FLORBAL, z.s. (provozovatel)

IČ: 04922573

Platná verze. Aktualizováno 1. 9. 2019

Přihlášení do kroužku nebo družstva - členství v klubu

Dítě je řádně přihlášeno, stává se členem klubu a může být přijato do kroužku nebo družstva, pokud lektor nebo společnost STARS FLORBAL, z.s. obdrží od rodičů vyplněnou a alespoň jedním z rodičů podepsanou přihlášku a má uhrazené příspěvky. Dítě lze přihlásit také pomocí on-line elektronické přihlášky na našich webových stránkách www.starsflorbal.cz. Po vyplnění on-line přihlášky obdrží rodič e-mailem či formou SMS zprávy potvrzení o přihlášení dítěte a členství v klubu a zároveň obdrží pokyny k platbě. Přihlášením vzniká členství v klubu dle stanov klubu STARS FLORBAL, které jsou ke stažení na www.starsflorbal.cz.

V případě, že přihlásíte dítě do kroužku nebo družstva v 1. pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2. pololetí.

Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, prosíme, neprodleně nás o tom informujte písemně emailem nebo formou SMS zprávy.

Zdravotní stav

Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku či tréninku pouze pokud je zdrávo, prozatím absolvovalo všechna povinná očkování, a že dítěti nebrání zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu. Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní či psychické omezení, neprodleně informujte lektora a nezapomeňte to uvést i do přihlášky.

Cena příspěvků

Cena členských příspěvků pro účastníky kroužků a tréninků se může na jednotlivých školách a trénincích lišit. Rozdíl v cenách je závislý především na specifických faktorech u dané školy a haly, především se jedná o dopravní dostupnost, časový rozsah kroužku a výši nájemného tělocvičny. Konkrétní cenu naleznete u Vámi vyhledávané školy či tréninku.

Cena tréninků v závodním družstvu se stanovuje analogicky.

Platba kroužku či družstva - úhrada příspěvků

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen uhradit příspěvky ve dvou splátkách.

První splátka musí být uhrazena nejpozději do 15. října toho roku, v němž byl kroužek nebo trénink zahájen. 2. splátka potom musí být uhrazena nejpozději do 15. února roku následujícího. Příspěvky se platí bezhotovostně na účet spol. STARS FLORBAL, z.s. dle zaslaných pokynů či pokynů uvedených přímo na přihlášce nebo v hotovosti přímo lektorovi kroužku či v kanceláři společnosti STARS FLORBAL, z.s., adresa Pod Stárkou 36/4, Praha 4 v úředních hodinách uvedených na www.starsflorbal.cz. Pokud nejsou příspěvky v těchto termínech uhrazeny, nebude dítě do kroužku nebo na trénink přijato, nebude-li s lektorem nebo spol. STARS FLORBAL, z.s. písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku nebo na trénink, nepřebírá lektor ani spol. STARS FLORBAL, z.s. za dítě po dobu konání lekce kroužku nebo tréninku odpovědnost.

V případě, kdy nebudou příspěvky uhrazeny řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím SMS zprávy nebo písemnou formou. Pokud ani poté nebudou příspěvky ve stanovené lhůtě uhrazeny, bude případ předán oddělení vymáhání pohledávek, které zašle písemnou upomínku zaslanou doporučenou poštou. V tomto případě bude k příspěvkům připočten administrativní poplatek ve výši 100 Kč jako náklad, který společnosti STARS FLORBAL, z.s. vznikl ve spojitosti s neuhrazenými příspěvky.

Jestliže dítě navštíví min. 5 lekcí, nemá stále zaplaceno, a nebude kroužek nadále navštěvovat, bude společnost STARS FLORBAL, z.s. požadovat úhradu kroužku v plné výši + případné administrativní náklady spojené s upomínkou ve výši 100 Kč (např. 700 Kč příspěvky + 100 Kč administrativní náklady).

Peníze vracíme pouze v případě zdravotní indispozice, kterou nám potvrdíte na základě zprávy od lékaře.

Příspěvky je možné převádět v rámci jednotlivých kroužků a tréninků STARS FLORBAL, z.s.

Proces upomínek

Případy, kdy nejsou příspěvky ve lhůtě 15. 10. nebo 15. 2. zaplaceny:

a) odeslání upomínky formou SMS zprávy na telefonní číslo k úhradě příspěvků uvedené v přihlášce, úhrada musí proběhnout nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení upomínky,

b) pokud do 5 pracovních dnů od obdržení upomínky nebudou příspěvky uhrazeny, bude případ předán oddělení vymáhání pohledávek, které zašle písemnou upomínku zaslanou doporučenou poštou. V tomto případě bude k příspěvkům připočten administrativní poplatek ve výši 100 Kč jako náklad, který společnosti STARS FLORBAL, z.s. vznikl ve spojitosti s neuhrazenými příspěvky,

c) pokud nebude uhrazeno ani po stanovené lhůtě v písemné upomínce zaslané doporučeně poštou, předá STARS FLORBAL, z.s. pohledávku advokátní kanceláři k vymáhání. Výše nákladů advokátní kanceláře se stanoví v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Co s sebou na kroužek nebo trénink

Na stránkách www.florbalprodeti.cz nebo www.starsflorbal.cz u konkrétních kroužků naleznete u každého kroužku informaci o tom, co mají mít děti s sebou na kroužek, včetně možnosti zakoupení potřebného vybavení v našem e-shopu: www.starsflorbal.cz.

Kdy nebude dítě vzato na kroužek nebo trénink

  • pokud nebudou do stanoveného data uhrazeny příspěvky
  • nebude-li dítě vhodně oblečeno na daný kroužek nebo trénink (sportovní oblečení + obuv do tělocvičny)
  • pokud je dítě zjevně zdravotně indisponováno (infekční nemoc či úraz, který se stal před konáním kroužku nebo tréninku)

Ve všech výše uvedených bodech bude dítě ponecháno ve školní družině, pokud do ní dochází. Pokud není dítě vyzvedáváno ve školní družině, nebude dítě převzato na kroužek nebo trénink a lektor ani společnost STARS FLORBAL, z.s. za dítě nepřebírá odpovědnost.

První lekce

Pokud je kroužek nebo trénink řádně zaplacen a účastník se rozhodne po první lekci kroužek nebo trénink nenavštěvovat, je rodičům vrácena celá platba na základě písemné žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek, číslo účtu) doručené do pěti dnů od konání první lekce emailem nebo formou SMS zprávy adresované společnosti STARS FLORBAL, z.s.

Odpadlá lekce

V případě absence lektora uděláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, budeme rodiče o tomto neprodleně informovat formou SMS zprávy. Přesný počet lekcí za školní rok není pevně stanoven. Obvykle za školní rok proběhne 28-32 lekcí, ale může se lišit podle zvyklostí na dané škole či podmínkách na sportovišti.

Kontrola kroužků

Kroužky navštěvují naši inspektoři a metodici. Cílem je neustále výuku kroužků nebo tréninků zlepšovat. Pokud má rodič zájem navštívit kroužek nebo trénink, je nutné se předem domluvit se společností STARS FLORBAL, z.s. V tomto ohledu je nutné respektovat bezpečností opatření dané školy, které stanovuje, zda-li je možné návštěvu realizovat a za jakých podmínek.

Spolupráce

Kdykoliv nám zavolejte ohledně dotazů nebo přání, budeme vám také vděční za jakoukoliv negativní či pozitivní zpětnou vazbu. Pokud se dozvíme sebemenší problém, okamžitě jej budeme řešit ke spokojenosti Vás a Vašich dětí.

Pozdní - dodatečné přihlášení

Pozdní přihlášení do kroužku či na trénink - dítě / rodič musí předat lektorovi nebo společnosti STARS FLORBAL, z.s. vyplněnou a alespoň jedním z rodičů podepsanou přihlášku nebo elektronicky přes on-line formulář na www.starsflorbal.cz. Přihlášku obdržíte od lektora, nebo na našich stránkách. Cena příspěvků při dodatečném přihlášení se ponižuje od 4. lekce (při zameškání 1. - 3. lekce příspěvky zůstávají v plné výši).

Členství

Po přihlášení do kroužku nebo do družstva se účastník kroužku nebo družstva stává členem klubu STARS FLORBAL, z.s. v souladu se Stanovami STARS FLORBAL, z.s., které jsou ke stažení na www.starsflorbal.cz. Zánik členství se řídí stanovami. Člen může ukončit své členství zasláním písemného požadavku klubu.

Vyloučení z kroužku či tréninku (zrušení členství v klubu)

Z následujících důvodů může být účastník s okamžitou platností z kroužku či tréninku vyloučen, a to bez náhrady:

  • opakované nezvladatelné chování - například stálé narušování kroužku, nerespektování pokynů lektora, chování ohrožující zdraví ostatních účastníků kroužku,
  • chování, které je v rozporu se Stanovami STARS FLORBAL, z.s., které jsou ke stažení na www.starsflorbal.cz,
  • úmyslné zranění jiného účastníka kroužku,
  • odebráním souhlasu se zpracováním některého z osobních údajů či odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybraný účel.

Na chování uvedené u bodů a) a b) bude nejprve rodič účastníka upozorněn ze strany STARS FLORBAL, z.s. Pokud bude účastník v tomto chování pokračovat i nadále, může být vyloučen bez náhrady s okamžitou platností.

U chování a konání uvedené v bodě c) a d) může být účastník bez náhrady vyloučen s okamžitou platností bez předchozího upozornění.