Stanovy

STANOVY

STARS FLORBAL, z.s.

Článek I.

Název a sídlo

 • Název spolku je STARS FLORBAL, z.s. (dále jen "spolek")
 • Sídlo spolku je na adrese: Brožíkova 556/9, Olomouc

Článek II.

Účel spolku

Účelem spolku je především budování a rozvoj sportovního klubu. Spolek se zavazuje pečovat o komplexní rozvoj sportovních, společenských a volnočasových činností. Spolek se rovněž zavazuje vést členy ke zdravému způsobu života a k pozitivním občanským postojům. Spolek má charakter veřejně prospěšné organizace.

Článek III.

Hlavní a vedlejší činnost spolku

 • Hlavní činností spolku je:
 • vytvářet příznivé podmínky pro uspokojování zájmů a potřeb svých členů ve volném čase, zvláště pak v oblasti sportu,
 • organizovat pravidelnou sportovní činnost, soustředění, vlastní soutěže a turnaje,
 • obstarávat svoje příjmy pro účely krytí nákladů spojených s provozem administrativní, sportovní a společenské činnosti. Mezi formy příjmů patří příspěvky členů, dary, sponzorství, dotace a granty,
 • přihlašovat členy a družstva do soutěží a turnajů,
 • pořádat společenské a volnočasové akce,
 • pečovat o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbát na praktické uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky a etiky, zvláště pak vzájemné úcty, respektování důstojnosti a dodržování férových zásad v tělesné výchově a sportu,
 • hájit zájmy svých členů uvnitř i navenek,
 • Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku.

Článek IV.

Členství ve spolku

 • Podmínky členství:
 • členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, která souhlasí s posláním spolku a má zájem o jeho aktivní naplňování podle svých schopností a možností,
 • členství je dobrovolné a vzniká řádným vyplněním přihlášky a zaplacením členských příspěvků,
 • členstvím vznikají práva, ale také závazek dodržovat povinnosti člena spolku. Povinnosti jsou definovány ve stanovách a dalších směrnicích, které vydává výkonný výbor spolku,
 • členství je nepřevoditelné a není předmětem dědictví.
 • Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
 • dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství spolku,
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
 • vyloučením člena. Výkonný výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání spolku dle čl. II. a III. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IV. těchto stanov,
 • zánikem spolku.
 • Práva člena jsou:
 • účastnit se podle svých možností a schopností akcí organizovaných v rámci spolku,
 • podílet se na všech výhodách, které z členství ve spolku vyplývají,
 • být informován o dění ve spolku,
 • uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci orgánů spolku,
 • vznášet v rámci činnosti spolku dotazy a připomínky,
 • od 18 let věku volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku,
 • užívat majetek, zařízení a sportoviště spolku dle řádu schváleného výkonným výborem.
 • Povinnosti člena jsou:
 • řádně platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související s činností spolku, k jejichž úhradě bude člen zavázán na základě rozhodnutí o příspěvkové povinnosti výkonným výborem,
 • šetřit, chránit a zvelebovat svěřený i užívaný majetek spolku,
 • účastnit se schůzí svolaných výkonným výborem spolku, na které výkonný výbor spolku členy výslovně pozve,
 • svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační jednoty spolku, uvědoměle dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a etiky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy,
 • každý člen, jeho rodinný příslušník nebo zákonný zástupce člena je povinen uhradit škodu, která vznikla z nedisciplinovaného chování člena či jeho zákonného zástupce. Škodou jsou myšleny zejména sankce od organizátorů soutěží a turnajů, jež se spolek účastní. Dále pak škody vzniklé vandalismem na cizím majetku či majetku spolku. Právo na náhradu škodu spolku nezaniká ani v případě, že členství osoby, jež škodu způsobila, již zaniklo. Pro posouzení nároku na náhradu škody spolku je rozhodující, zda byla osoba, která škodu způsobila členem spolku nebo zákonným zástupcem člen sdružení v den vzniku škody,
 • dbát pokynů trenérů, vedení klubu a pověřených zástupců,
 • sledovat pravidelně oficiální webové stránky spolku.

Článek V.

Orgány Spolku

 • Organizační strukturu spolku tvoří:
 • Valná hromada,
 • Výkonný výbor,
 • Statutární orgán,
 • Kontrolní komise.

· Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořená ze členů spolku s volebním právem dle čl. IV těchto stanov. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok a je svolávána výkonným výborem či předsedou spolku. Členové jsou informováni o svolání schůze valné hromady prostřednictvím článku na oficiálních webových stránkách spolku. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Schůze valné hromady je přístupná pouze členům spolku. Valná hromada zejména:

 • rozhoduje o založení a zániku spolku, v případě zániku o majetkovém vypořádání spolku,
 • rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice spolku,
 • rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku,
 • volí výkonný výbor spolku, statutární orgán spolku a kontrolní komisi spolku,
 • stanoví hlavní směry činnosti spolku.

· Výkonným orgánem spolku je výkonný výbor. Výkonný výbor má čtyřleté funkční období. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů spolku v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Výkonný výbor rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. Výkonný výbor má tři členy a skládá se z předsedy, tajemníka a hospodáře. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Výkonný výbor zejména:

 • zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
 • organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku,
 • připravuje podklady pro valnou hromadu,
 • dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,
 • spolupracuje se sportovními svazy,
 • zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními spolky a dalšími subjekty,
 • k zabezpečení činnosti spolku vytváří profesionální aparát,
 • stanovuje koncepci rozvoje činnosti spolku,
 • vydává interní řády a směrnice pro činnost spolku,
 • schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku spolku,
 • rozhoduje o vzniku a zániku členství,
 • rozhoduje o nakládání a hospodaření s movitým a nemovitým majetkem spolku, případně rozhoduje o optimálním využití, provozu, údržbě a výstavbě tělovýchovných zařízení sloužících k zajištění činnosti spolku,
 • rozhoduje o výši členských příspěvků a způsobu jejich výběru a dalších.
 • Statutárním orgánem spolku jsou předseda a tajemník spolku. Předseda a tajemník spolku jednají za spolek navenek a mohou za spolek jednat každý samostatně. Předseda a tajemník spolku odpovídá za praktickou realizaci činností spolku. Předseda a tajemník spolku uzavírá a rozvazuje pracovní smlouvy s pracovníky spolku. Předseda a tajemník spolku je oprávněn k udělování plných mocí jiným osobám k zastupování spolku navenek. Předseda a tajemník spolku je oprávněn disponovat s finančními prostředky spolku a disponují právem k bankovním účtům spolku.
 • Kontrolní komise provádí kontrolu všech ekonomických výkazů, zda jsou v souladu se zákonem a dále provádí kontrolu všech právních úkonů, zda jsou v souladu se stanovami spolku a se zákonem. Kontrolují a připomínkují činnosti výkonného výboru. Každý člen spolku je povinen na vyžádání kontrolní komise poskytnou jí pravdivé a úplné vyjádření, předložit požadované písemnosti nebo jiné důkazy, pokud je mají ve své dispozici. Kontrolní komise předkládá zprávu o své činnosti výkonnému výboru a valné hromadě. Kontrolní komise se skládá ze tří členů zvolených valnou hromadou.

Článek VI.

Majetek a hospodaření Spolku

 • Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. III. těchto stanov.
 • Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.
 • Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 • Výkonný výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku spolku pověřen.
 • Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výkonným výborem.
 • Spolek neodpovídá a neručí svým majetkem za závazky členů spolku a členové spolku neodpovídají a neručí svým majetkem za závazky spolku.

Článek VII.

Zánik a likvidace Spolku

 • Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 • Při zániku spolku valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku.
 • Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy valná hromada předchozí návrh zamítla.
 • Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

 • Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 11. 6. 2018, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 11. 6. 2018.